Перепишіть, вставте, де треба, пропущені букви; обґрунтуйте написання слів.

Пристрас...ний,
проїз...ний, випус…ний, верес...нути, облас...ний, свис...нути, перехрес…ний,
піс…ний, пис...нути, шелес…нути, шіс...надцятий, радіс...ний, бриз...нути,
гіган...ський, студен…ський, перс...ні, ях...смен, корис...ливий,
передвіс...ник, учас...ник, безвиїз…но, швидкіс...ний, буревіс...ник,
тис...нути, улес…ливий, у повіс…ці, влас...ний, кож...ний, совіс...ні,
жаліс...ливий, зліс...ний, прихвос...ні, ціліс...ний, навмис...не, надкіс…ниця,
турис...ський, захис...ний, аген...ство, зап’яс...ний, контрас...ний,
доблес...ний, дилетан…ський, форпос...ний, плюс...нути, очис...ний,
балас...ний, медаліс...ці.​
Ответ
5 (3 оценки)
4
vasilovicdenik 2 года назад
Светило науки - 8 ответов - 0 раз оказано помощи

Пристрасний(спрощення стн),

проїзний(спрощення здн), випусний(спрощення стн), вереснути(стн), обласний(стн), свиснути(стн), перехресний(стн),

пісний(стн), писнути(стн), шелеснути(стн), шістнадцятий(виняток), радісний(стн), бризнути(здн),

гігантський(іншомовне слово), студентський(іншомовне), персні(стн), яхтсмен(іншомовне), корисливий(стн),

передвісник(стн), учасник(стн), безвиїзно(здн), швидкісний(стн), буревісник(стн),

тиснути, улесливий, у повістці, власний, кожний(ждн), совісні,

жалісливий, злісний, прихвосні, цілісний, навмисне, надкістниця,

туристський, захисний, агентство, зап’ястний(виняток), контрастний,

доблесний, дилетантський, форпостний, плюснути, очисний,

баластний, медалістці(іншомовне).

У решта слів пишеться т тільки в іншомовних(запозичених) словах.

А у нагроманженні приголосних стн т не пишемо,але пишемо у винятках.

Остались вопросы?