!!!Допоможіть будь-ласка!!!
Які чинники сприяли перетворенню США на провідну країну з високорозвинутою економікою?
Ответ
0 (0 оценок)
1
legenddragg 2 года назад
Светило науки - 2 ответа - 0 раз оказано помощи

Ответ:

США — лідер світової економіки, країна, яка за рівнем та масшта­бами розвитку значно випереджає будь-яку з інших розвинених держав. За умов все більшої глобалізації міжнародної економіки показники ділової активності всередині США є "барометром" для світової економіки, безпосередньо впливають на рух циклу та зміни стану національних економік. Розвиток економічних процесів у Сполучених Штатах Америки є одним; з головних генераторів зру­шень в економіці усього світу.

На початку 90-х років частка США у сукупному ВВП світу становила 25 %, частка Японії — відповідно 16 % та частка €С — 25 %. США виробляють найбільше у світі товарів і послуг. Най­ближчі партнери суттєво поступаються їм. Так, ВНП Японії у поточ­них цінах і валютних курсах на ту ж дату становив приблизно половину, а ФРН — одну третину американського обсягу ВВП.

США посідають перше місце у світі за обсягом промислового виробництва, мають найбільше у світі високоефективне сільське господарство. Майже половина світового експорту зерна припадає на Сполучені Штати Америки.

Причини, що зумовили економічні досягнення країни, економісти Умовно ділять на дві групи. Перша — пов'язана з певними особливо­стями історичного розвитку США. Друга група об'єднує причини

або чинники, що є результатом сучасної політики макроекон°мічяо-го регулювання

До чинників, що стимулювали економічний розвиток Сполуче­них Штатів в історичному контексті, належать:

•    наявність значних природних ресурсів І сприятливих кліма­

тичних умов. За оцінками, на США припадає 20 % світових запасі?

мінеральних ресурсів. А багатство та різноманітність кліматичних

умов дає змогу вирощувати у країні майже весь спектр рослинної

сільськогосподарської продукції; від жита до цитрусових;

•    основну частину населення Сполучених Штатів складали

мільйони переселенців з Інших країн, яких свого часу приваблюва­

ли сюди землі, відносно високий рівень заробітної плати та інших

доходів. За психологічним типом це були переважно тверді ду­

хом люди, готові до важкої праці і труднощів, соціально активні;

•    значний, постійно зростаючий споживчий ринок спричинив

розвиток масового виробництва, яке швидко стало основою еконо­

мічного зростання, стимулюючи розвиток відповідних базових га­

лузей, що сприяли формуванню прогресивної структури національ­

ної економіки країни. У деяких галузях масове виробництво було

створене ще на початку XX століття. Так, ще у роки Першої світо­

вої війни США виробляли більше ніж мільйон легкових автомобілів

(у 1916 р. — більше ніж 1,5 млн шт.);

•    на розвиток американської економіки не мали негативного

впливу світові війни. їхня роль була швидше позитивною, н*ж на*

впаки. Так, за 1939—1944 pp. ВВП США збільшився на 93 %, а

промислове виробництво у 2,4 раза;

економічному зростанню в країні сприяла традиційно існую­

ча тут свобода економічної діяльності, захист і підтримка конку­

ренції. Як відомо, антитрестівське законодавство у Сполучених

Штатах було започатковане ще наприкінці XIX століття;

•    ще одним з чинників економічного зростання у США можна

вважати специфічно американський культ підприємниці8^ Щ°

міцно і традиційно закладений у суспільну свідомість, рідмігна

особливість психології американського суспільства — прагнення

до успіху. Це та мотивація, що змушує людей напружено рчитися,

працювати, підвищувати кваліфікацію та свій статус і, загЗлом> —

власний І суспільний добробут.

Отже, економічна модель США, яка сьогодні більшістю е#сае&І'ІВ визнається однією з найбільш ефективних, характеризується мі­німальним регулюванням підприємництва, приватизовано10 ИР°' мисловістю, низькими торговельними бар'єрами, стабільно*0 моне­тарною політикою, низькими податками. Саме сприятливій інвес­тиційний клімат дає змогу Сполученим Штатам бути на ісрок по-

переду інших держав світу, коли йдеться про нові технології, що, своєю чергою, забезпечує конкурентоспроможність американської економіки.

Серед найважливіших чинників, що забезпечують Сполученим Штатам роль лідера у сучасному світі, виділяють:

•    їхню перевагу над іншими країнами за масштабами та ба­

гатством ринку;

•    ступінь розвитку ринкових структур;

' рівень науково-технічного потенціалу;

•    потужну систему зовнішньоекономічних зв'язків у торгівлі,

інвестиціях, банківському капіталі;

•    рівень продуктивності праці.

Надзвичайно висока місткість внутрішнього ринку забезпечує США особливе місце у

світовій економіці. Найвищий рівень ВНП у світі означає, що США витрачають найбільше на поточне спожи­вання та інвестиції. Важливим чинником, що характеризує спо­живчий попит у США, є загальний високий рівень доходів порівня­но з іншими країнами та наявність значного шару середнього кла­су, орієнтованого на високі стандарти споживання. У США щоріч­но закладається будівництво у середньому 1,5 млн нових будинків, продається більш ніж 10 млн нових легкових автомобілів та вели­ка кількість інших товарів довготермінового користування. 60 % сімей у Сполучених Штатах мають річний дохід 40 тис.

Остались вопросы?