1. Мәтіндерді оқып, стилiн, жанрын салыстырыныз. 1-мәтiн Ботенке, Шужык, Балкаймак, Дүкенде тұрып ұрысты. Батенке шыкты айгайлап: Айту керек дурысты! Сен екеуiн кiмсiндер. Менi айтындар мулiк деп, Кур мактанып журсiндер. Журт та сырттан күлiп кеп. ...Бiлмейсіндер, өмірге Кiм пайдалы, кім мыкты, Кәне, екеуiн жеңiл де, Мойындандар шындыкты. ...Таласты олар узак тун, ...Кеттi айтыс узап тым, Бiр бiтiмге келмеді... Бакта оянды әншi кус. Ай да калгып барады. Шымкай тартты кун шыгыс. Алтын арай тарады. Ботенке, Шужык, Балкаймак,

Жатыр әлі айгайлап... Бiрiн-бiрi мiнедi, Керкiлдестi, керісті. Жугiнетiн бiреудi, Табалык деп, келісті.

2-мәтiн

Биігін кар көмкерiп алаканаттанып жататын Алатау - табиғаты әсем Қазак жерiндегi ең iрi тау жоталарына жатады. Онын казак ушiн орны бөлек. Алатауды ән куйге коспаган акын-жазушы жок шыгар. сiра...

Жер жәннаты Жетісуға керік беріп тұрған Алатаудын койнауы кұтты - ауасы таза, шипалы судын козi, мунда өсiмдiктiн түр-түрі өседi, жануардын да турі коп. Шынды-кузды тау биiгiн карлы шындар басып жатыр, калын муздактар кеп, тау етегінде орман, ангарында - шалғын. Қойнауы купияға толы Алатау казак үшін биіктіктін. аскактыктын символына айналған. Флора мен фаунаға аса бай сұлу табиғаттын Алатау аталатын гажайыбы осы жердi мекендеген халык ушiн де, келген-кеткен конактар ушiн де унемі сагындырып тұратын ерекше күшке ие.

Салыстыру аспектiлерi

1-мәтін

2-мотiн

Стилі Жанры

Мәтiн турi

2. Мәтiндерге ат койыныз.

1-метiн

2-мәтін

3. Жанрлык ерекшелігін

есiмдердi колданыныз.​
Ответ
2 (3 оценки)
2
Rradzibaevhabibula 11 месяцев назад
Светило науки - 1 ответ - 0 раз оказано помощи

Ответ:1 диалог- это стиль жанр сююжет

Объяснение:

Остались вопросы?